Löpande uppdaterad information om NoVa projektet

Lantmäteriförrättingen genomförd

2013-03-26

Lantmäteriet har nu genomfört den förrättning som ligger till grund för bildandet av vår samfällighetsförening på Norrmansö.