Styrelsens vison och ändamål   

Norrmansö Tomtägarförening har en vision och ett ändamål med sitt arbete.  

Vision

Föreningens vision är att hjälpa till att Norrmansö´s natur och karaktär bevaras.Många har Norrmansö som en liten oas i sin tillvaro och känner att det är viktigt att ön får behålla sin karaktär och att få njuta av de vilda blommor och den växtlighet som vi har på ön.Större förändringar kan få sådana konsekvenser att den faunan som finns idag inte naturligt ”trivs” längre.  För att det inte ska uppkomma missförstånd, är det viktigt att alla åtgärder som önskas göras på allmän mark har ett skriftligt beslut från styrelsen eller skogsvårdsgruppen.  

Ändamål

Föreningen har till sitt ändamål att bevaka och tillvarata medlemmarnas gemensamma, ekonomiska och allmänna intressen och föra deras talan i frågor som trivselfrågor, naturvård renhållning, förvärv och förvaltning av allmänna platser och vägar, bryggor, parkeringsplatser, fiskevatten. 

Intressen

Norrmansö Tomtägarförening ingår även som medlemmar i Spillersboda Ö-kontakt, som är en ideell förening. Syftet med föreningen är att tillhandahålla bil-och båtplatser för öbor och andra som nyttjar Spillersboda som en samlingspunkt.  Du får gärna komma in med dina synpunkter eller idéer som förbättrar vårt arbete.