NORRMANSÖ TOMTÄGAREFÖRENING

(organisationsnummer 814400-3939)                                                                              

 

                                       

STADGAR FÖR NORRMANSÖ TOMTÄGAREFÖRENING U P A 

Antagna på konstituerande möte den 27/10 1961 och årsmöte den 28/3 1979 samt ändrade vid årsmöten 16/3 1995 , 14/6 2003 och 18/6 2022

 

                                                                                      §1

 

Namn och säte                      Föreningens namn är Norrmansö Tomtägareförening u p a och styrelsen har sitt säte i Norrtälje kommun.

  

                                                                                       §2

 

Ändamål                               Föreningen skall ha till sitt ändamål att bevaka och tillvarata medlemmarnas gemensamma, ekonomiska och allmänna intressen såsom tomtägare på Norrmansö och föra deras talan i vad avser trivselfrågor, naturvård, renhållning, förvärv och förvaltning av allmänna platser och vägar, bryggor, parkeringsplatser och allmänna förnödenheter.

 

                                              

                                                                                       §3

 

Medlemmar                           Mom. 1  Medlem av föreningen är den, som är ägare till tomt på Norrmansö och som förbinder sig att ställa sig dessa stadgar och föreningens samtliga beslut till efterrättelse i enlighet med ursprungligt köpekontrakt.

                                            Mom. 2  Uti föreningens allmänna angelägenheter äger varje medlem som erlagt årsavgiften för innevarande kalenderår en röst för varje av honom ägd tomt.

                                            Mom. 3  Medlem kan genom fullmakt uppdraga åt annan föreningsmedlem att å föreningsmöte företräda honom/henne samt att därvid utöva fullmaktsutställarens rösträtt, dock får ingen rösta för mer än en fullmaktsutställare. Föreningsmedlem kan utan inskränkning uppdra åt sin make/maka att företräda medlemmen. Sålunda äger föreningsmedlems make/maka samt myndiga barn även mottaga uppdrag som funktionär i föreningen.

  

                                                                                       §4

 

Medlemsavgifter                    Till bestridande av föreningens kostnader skall medlem erlägga den årsavgift som blivit bestämd enligt § 7. Medlem, som är ägare till flera tomter, är skyldig att för varje tomt erlägga stadgad årsavgift. Vid årsmöte fastställes årsavgiften för det följande kalenderåret. Avgiften erlägges senast 30 april.


                                                                                                                                                                                                                                                                                    §5

 

Medlems utträde                   Mom. 1  Överlåter medlem sin tomt, upphör han i och med överlåtelse att vara medlem av föreningen. Sålunda avgången medlem ansvarar dock för att alla avgifter, som ska utgå å den tomt överlåtelsen avser, intill utgången av det räkenskapsår, varunder överlåtelsen skett.

                                            Mom. 2  Övertager den nye ägaren tomten och den förre ägarens skyldigheter gentemot föreningen, vare denne fri från betalningsansvaret för sagda avgifter. Överlåtelse av tomt skall ofördröjligen meddelas styrelsen med uppgift om namn och adress på nye ägaren.

                                            Mom. 3  Avlider medlem, svarar dödsboet på enahanda sätt för ovan nämnda avgifter, som skall utgå å den avlidne tillhörig tomt inom föreningen.

                                            Mom. 4  Medlem, som överlåter tomt, och därmed enligt vad i mom. 1 sägs utträder ur föreningen, äger icke återfå några av sina till föreningen erlagda avgifter eller andra av föreningens tillgångar.

  

                                                                                       §6

 

Årsmöte                               Föreningen håller årligen ordinarie årsmöte före juni månads utgång.

  

                                                                                       §7

 

Årsmötesärenden                  Årsmötet har att avhandla följande ärenden:

 

1.       Val av ordförande och protokollförare.

2.       Upprättande av röstlängd.

3.       Fråga om mötets behörighet.

4.       Val av två justeringsmän.

5.       Protokoll från föregående möte.

6.       Styrelsens årsberättelse.

7.       Revisorernas berättelse.

8.       Fastställande av balansräkningen och disponering av vinst eller täckande av förlust.

9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.   a) Val av Ordförande

       b) Val av tre styrelseledamöter

 c) Val av två styrelsesuppleanter.

 d) Val av två revisorer och en suppleant för dessa.

 e) Val av kommittéer.

11.   Bordlagda frågor

12.   I stadgeenlig tid inkomna motioner.

13.   Fastställande av budget och årsavgift för kommande kalenderår.

14.   Bestämmande av styrelsearvode.

15.   Övriga frågor.

  

                                                                                     §8

 

Kallelse till möte                    Kallelse till ordinarie möte sker genom styrelsens försorg senast tre veckor och till extra möte senast en vecka i förväg genom meddelande per e-post eller brev för den som begär det, samt genom anslag å anslagstavlor inom tomtområdet under årstid då så anses befogat. Andra meddelanden kan bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag inom tomtområdet, samt, när styrelsen så prövar nödvändigt, jämväl per e-post eller brev till de som begärt det.  

                                                                                                                                  

                                                                                       §9

 

Extra möte                            Extra möte hålles, då styrelse eller revisorer finna anledning därtill, eller då minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen därom hos styrelsen anhålla för bestämt ändamål.

  

                                                                                       §10

 

Motioner                               Mom. 1  Motionsrätt tillkommer styrelsen, revisorer och enskild röstberättigad medlem.

                                            Mom. 2  Motioner, som önskas behandlade å föreningens möten, skall vara inkomna till styrelsen senast under februari månad.

  

                                                                                       §11

 

Styrelse                                Styrelsen består av fyra personer, och äro dessa ansvariga en för alla och alla för en.

 

                                            Styrelsens ledamöter väljs vid årsmöte för en tid av två år, växelvis två och två varje år. Första gången avgöres dock genom lottning vilka två, som skall avgå efter ett år. Vid årsmöte utses jämväl två styrelsesuppleanter för ett år.

  

                                                                                       §12

 

Firmatecknare                       Styrelsen utser inom sig två representanter, som gemensamt äga teckna föreningens firma. Styrelsen kan uppdra åt kassören att ensam teckna föreningens bank- och postgirokonto.

  

                                                                                       §13

 

Styrelsemöte                        Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden, är beslutsmässig, då minst tre ledamöter äro närvarande och eniga om de fattade besluten. Styrelseledamot vare fri från ansvar för fattat beslut, om han/hon ej varit närvarande vid styrelsesammanträdet ifråga, och för sin frånvaro anmält giltig orsak, som av övriga styrelsen godkänts. Fri från ansvar är även den styrelseledamot, som mot fattat beslut anmält sin reservation, vilken antecknats till protokollet. Styrelseledamot, som vid två på varandra följande styrelsesammanträden frånvarit utan att anmäla giltig orsak, skall av styrelsen skriftligen kallas till påföljande sammanträde. Medför dylik kallelse icke önskat resultat äger styrelsen rätt att utesluta dylik styrelseledamot och inkalla suppleant. Till styrelsesammanträde skall även suppleant kallas, och har dessa yttranderätt men ej rösträtt. Vid styrelsesammanträde skall alltid protokoll föras.

  

                                                                                       §14

 

Räkenskapsår                       Föreningens räkenskaper avslutas per 31 december. De skall, tillsammans med styrelsens av samtliga ordinarie ledamöter underskrivna verksamhetsberättelse, vara revisorerna tillhanda senast 31 mars.

 

                                                                                        §15

 

Räkenskaper                         Räkenskaperna skall föras under styrelsens ansvar och vara så ordande att av desamma framgår ställningen av föreningens verksamhet.

  

                                                                                       §16

 

Fonder                                  Av föreningens vinst, efter avdrag för vad som åtgår till täckande av eventuell förlust från föregående år, skall minst fem (5) procent avsättas till reservfond.

                                            Medel skall dessutom avsättas till dispositionsfond för föreningens verksamhet i allmänhet. Till denna dispositionsfond avsättes årligen en viss summa, intill dess fonden uppgår till minst tjugotusen (20 000) kronor. Årsavgiften avpassas med hänsyn därtill. Nedgår sedermera dispositionsfonden till belopp understigande tjugotusen kronor, skall avsättning till densamma åter göras. Dispositionsfonden får användas endast enligt beslut, fattat vid föreningens årsmöte eller vid extra möte (§9).

  

                                                                                       §17

 

Revision                                Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två vid årsmötet för en tid av ett år valda revisorer. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast fem veckor före årsmötet.

  

                                                                                       §18

 

Röstning                               Val och frågor avgöres genom öppen omröstning och med enkel majoritet där ej mötet annorlunda beslutar eller dessa föreningsstadgar för särskilda fall så föreskriver.

  

                                                                                       §19

 

Ändring av stadgarna             Ändring av dessa stadgar sker på sätt som stadgas i gällande lag om ekonomiska föreningar.

                                            Beslut om ändring av föreningens stadgar vare ej giltigt, med mindre samtliga röstberättigade förenat sig därom eller beslut fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och på den stämma som sist hålles biträds av minst två tredjedelar av de röstande.

  

                                                                                       §20

 

Upplösning                            Beslut om föreningens upplösning vare ej giltigt med mindre samtliga medlemmar därom enat sig eller beslut därom fattats vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie, och beslutet vid vardera mötet biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Upplöses föreningen skall, sedan föreningens skulder blivit guldna återstående tillgångar uppdelas mellan föreningens medlemmar enligt beslut som fattas av föreningen vid årsmöte.

__________________________