Introduktion för nya föreningsmedlemmar

Välkomna till vår vackra ö – Norrmansö. 

Genom miljövård och grannsamverkan, vill vi tillsammans bevara öns fina natur och upprätthålla en inre bevakning mot brand, skadegörelse och inbrott.

Föreningens tillkomst

Under 1959-1960 gjordes en byggnadsplan för ön och ett större markområde på ön inköptes av AB Mälar-och Saltsjötomter. Tomter såldes och 1961 tillsatte tomtägarna en kommitté som skulle ta fram stadgar och ordningsföreskrifter för en tomtägareförening. Kommitténs ledamöter var Hans Ansker, Erik Karlsson, Lars Lundberg och Yngve Sjögren och den första styrelsen fick som ordförande Ernst Ture Alsmo. 

 

Gällande stadgar och ordningsföreskrifter

Stadgar samt ordningsföreskrifter bifogas. Föreningen har tidigare haft en Fiskevårdsförening men fisket regleras nu av Länsstyrelsens allmänna bestämmelser.

 

Årsmöte

För att möjliggöra för fler tomtägare att närvara vid mötet är detta förlagt till Norrmansö (ängen) helgen före midsommar. Se i övrigt i stadgarna. 

 

     Brandskydd

I föreningens brandbod, belägen bakom den f.d. telefonkiosken, finns brandspruta, slangar och annan brandutrustning. Om du vill ha en genomgång av hur brandutrustningen fungerar kan du ta kontakt med styrelsen så är den dig behjälplig. 

 

 

     Bryggplatser på ön

På ön finns en gemensam brygga vid södra ängen som alla kan utnyttja. Den utnyttjas av soppbåten och de utryckningsbåtar som behöver anlägga ön. Sjötomter har egna bryggor och det finns även bryggor runt ön på allmän mark som är ett troligen olagligt byggförfarande. 

 

 

     Årsavgift

Årsmötet fastställer årsavgift för det följande kalenderåret. Denna skall, vara betald senast 30 april och täcka föreningens alla kostnader som arrendet (brygg och parkeringsplatser vid Stubboda.), brandskydd, slåtterutrustning och övriga administrativa kostnader.    

 

 

     Färskvatten på ön

Vissa tomter har egen brunn, andra är anslutna till vattenföreningar på ön med egna pumphus.Under ön finns en färskvattenreservoar som alla pumpar suger vatten från. Sker överkonsumtion av vatten är risken stor att saltvatten tränger in och då förstörs färskvattenförrådet för lång tid.Detta drabbar alla och bör leda till eftertanke. 

 

 

     Styrelse, ledamöter och arbetsgrupper.

Dessa väljs av årsmötet och förteckning anslås på öns anslagstavlor.