Norrmansö Tomtägareförening  

 

Reviderade vid styrelsemöte 2008-02-21

Reviderade vid styrelsemöte 2011-02-22 (avs. pkt. 9)

 

Regler för åtgärder på och nyttjande av Norrmansö Tomtägareförenings gemensamma mark (allmänningen).

1: Allmänningen

Föreningens gemensamma mark består av fastigheterna Norrmansö 1:2 och 1:3


2: Reglernas syfte

Syftet med dessa regler är att klargöra för medlemmarna

-       dels vad som krävs av enskild medlem för att få nyttja eller vidta åtgärder på allmänningen för eget ändamål,

-       dels beslutsordningen i tillämpningen av reglerna ,

-       och dels vilka åtgärder som ska vidtas vid brott mot reglerna.

 

3: Grundsyn

Föreningen har en positiv grundsyn till enskild medlems rätt att nyttja och vidta åtgärder på allmänningen så länge inte detta medför eller kan medföra

-       inskränkningar i de framtida möjligheterna att nyttja

        eller vidta åtgärder för gemensamma ändamål,

-       en förfulning av naturen och naturvärdena på och kring ön,

-       att annan medlems intressen på ett inte obetydligt sätt skadas,

-       att nyttjandet eller åtgärden i övrigt kan bedömas som allmänt olämplig.

 

4: Huvudprincip

Allmänningen är i första hand avsedd för gemensamma ändamål. När enskild medlems intresse ställs mot föreningsmedlemmarnas gemensamma intresse skall alltid den enskildes intresse vika.


5: Anläggningar (exkl. bryggor för enskilt bruk)

Den som vill uppföra byggnad eller annan anläggning på allmänningen liksom den som vill nyttja mark som ingår i allmänningen för eget ändamål får endast göra detta efter särskilt tillstånd från styrelsen.

Vid tillståndsprövningen ska särskilt beaktas att beviljade tillstånd står i överensstämmelse med bestämmelserna i punkt 3 och 4 ovan.

 

6: Bryggor

Styrelsen kan lämna enskild medlem rätt anlägga brygga på allmänningen förutsatt att det sker inom det område där bygglov för brygga kan ges. Området har markerats med röd färg på bifogade tomtkarta.

Tillstånd lämnas endast för bryggor som är avsedda för båtförtöjning. Något tillstånd för bryggor som är utformade så att de även kan fungera som soldäck och liknande får inte lämnas.

Vid tillståndsgivning ska tillses att tillräckligt manöverutrymme lämnas för båtangöring vid redan befintliga bryggor.

Vid tillståndsprövningen ska särskilt beaktas att beviljade tillstånd står i överensstämmelse med bestämmelserna i punkt 3 och 4 ovan.

Det förhållandet en att medlem får föreningens tillstånd att lägga ut en båtbrygga innebär inte att garantier finns för att kommunalt bygglov kommer att beviljas eller att tillstånd enligt strand-skyddslagen medges. Ett godkännande medför inte heller någon garanti för att krav på rivning av bryggan inte kan komma att ställas från behörig myndighet.

 

7: Vård av bryggor och andra anläggningar

Det åligger den som har lagt ut en brygga eller uppfört annan anläggning på allmänningen att väl vårda och underhålla denna samt att tillse att trasiga eller utbytta bryggdelar omedelbart transporteras bort från ön eller bränns upp på lämplig plats. 

 

8: Trädfällning

Den som vill fälla träd, röja sly eller vidta annan liknande åtgärd på allmänningen ska begära skriftligt tillstånd av styrelsen. Innan begäran inlämnas ska den av styrelsen utsedda skogsgruppen tillfrågas. Gruppen ska tillsammans med den sökande enas om behovet och omfattningen av åtgärden. Skogsgruppen tillser att erforderlig märkning sker så att missförstånd om åtgärdens omfattning inte kan uppstå. Åtgärden får inte påbörjas förrän styrelsens skriftliga tillstånd lämnats.

Tillstånd kan lämnas om åtgärden inte, med hänsyn till det allmänna eller enskild medlems intresse, är olämpligt ur utseende-, skönhets- eller naturvårdssynpunkt eller inskränker på enskild medlems behov av skydd och insyn på sin fastighet.

Tillstånd ska även lämnas om åtgärden är påkallad för att undanröja risk för att fallande träd åstadkommer skada på person, byggnad eller liknande.

 

9: Motorfordonsförbud

Norrmansös stigar och terräng är ej avsedda för motorfordon och därför är det inte tillåtet att använda motordrivna fordon på ön.

Undantag görs för arbetsfordon som används vid enstaka tillfällen, under kortare tidsperioder eller servicefordon som tillfälligt utför tjänster på ön. Förbudet omfattar inte motordrivna gräsklippare, jordfräsar eller liknande.

Marknaden erbjuder idag ett antal transportfordon, bland annat s.k. fyrhjulingar. Denna typ av fordon får användas för transporter från brygga till egen fastighet förutsatt att användningen ej medför några skador på terrängen.
Vintertid kan skoterfordon nyttjas förutsatt att detta avser transporter till den egna fastigheten och att nyttjandet ej medför några skador på terrängen.

Styrelsen kan, efter skriftlig begäran från medlem, lämna tillstånd till undantag från dessa regler exempelvis för handikappade personer eller om undantaget av annat skäl är särskilt motiverat.

 

10: Fiskerätt

Tomtägareföreningens medlemmar har rätt att fiska på föreningens vatten. Fiskerätten regleras i särskilda stadgar som bifogas dessa regler.

 

11: Tveksamma fall

I tveksamma fall kan styrelsen överlåta åt föreningens årsmöte att    fatta beslut i fråga där styrelsen enligt dessa regler har beslutsrätt

 

12: Sanktioner

Medlem som vidtar en åtgärd på eller nyttjar allmänningen i strid med dessa regler ska av styrelsen föreläggas återställa marken eller upphöra med sitt nyttjande. Om så inte sker äger föreningen rätt att på medlemmens bekostnad vidta erforderliga rättelseåtgärder.

 

 

I det fall medlemmen vidtagit åtgärd som inte går att återställa, t.ex. fällt ett större träd, äger föreningen därutöver rätt att utkräva skälig ersättning av medlemmen för sitt felaktiga förfarande. Ersättningen ska, utöver den materiella skadan, även inkludera ersättning för ideell skada för brott mot dessa regler.

 

Föreningens årsmöte beslutar i varje enskilt fall om storleken av den ersättning som föreningen ska kräva vid brott mot dessa regler.

 

 

 

                     ____________________