Stadgarna antagna 27 mars 1968                                                                                                               

Reviderade mars 1988

Reviderade augusti 2004

Reviderade oktober 2008                                                                                                                                                                                                  

1.                   Medlemskap

Medlemmar i fiskevårdsföreningen är endast de medlemmar tillhörande Norrmansö tomtägarförening. 

2.                   Fiskevårdsföreningens förvaltning

Fiskevårdsföreningen administreras av tomtägarföreningens styrelse. Styrelsens suppleanter är tillika fisketillsyningsmän med uppgift att dels se till att fiske sker i enlighet med dessa stadgar, dels ge styrelsen beslutsunderlag i fiskevårdsärenden. 

3.                   Fiskerätt

Medlem och dennes familj äger rätt att fiska. Gäster och hyresgäster får fiska på samma villkor som medlem. Medlemmen informerar att gästernas fiske sker i enlighet med dessa stadgar. 

4.                   Husbehovsfiske

På föreningens vatten får det fiskas endast för husbehov. 

5.                   Redskap, märkning, begränsningar

Fiske får ske med nät, långrev och gäddsaxar samt med drag efter rodd båt. Medlem äger rätt att lägga högst tre nät á 30 meter. Under november får högst sex nät läggas. Nät får ej ligga kvar i vattnet över dagen utom under 1/11 – 30/11. Vintertid får det fiskas med högst 10 saxar. Samtliga skall tas upp före avresa.  Fiskeredskap skall märkas enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar. De viktigaste reglerna finns sammanfattade i bifogad folder ”Märkning och utmärkning av fiskeredskap”, reviderad upplaga 2008-02-10. Båda publikationerna finns att läsa på www.fiskeriverket.se och uppdateras kontinuerligt. 

6.                   Enskilt vatten

Medlem skall iaktta hänsyn till de fastighetsägare som har tomter med tillhörande vattenområde enligt tomtkarta. 

7.                   Bevakning och ingripande

Det är föreningsmedlemmens skyldighet att såväl inom föreningen som mot utomstående bevaka föreningens intressen vad gäller fiske och fiskevatten. Om överträdelse av dessa stadgar upptäcks äger medlem själv rätt att ingripa. Medlemmen handlar enligt eget bedömande och informerar styrelsen.