Viktig information

Kort referat från informationsmötet

2010-05-09

Många Norrmansöbor hade hörsammat kallelsen till informationsmötet på Norrtälje kommun om kommunalt vatten och avlopp på Norrmansö och sammanträdeslokalen i kommunhuset fylldes till sista plats.

Kommunens VA chef Bertil Rusk redogjorde för planerna och inledde med att berätta att Norrtäljes kommunpolitiker fattat två strategiska beslut som båda påverkar avloppsanläggningarna för kommunens många fritidshus. Det första beslutet var att göra det enklare för människor att bosätta sig permanent i sina fritidshus. Detta grundat på en ambition att kraftigt öka folkmängden i kommunen, från drygt 50.000 till ca. 80.000 invånare. Det andra beslutet var att aktivt skydda den känsliga Östersjömiljön och ta sin del av ansvaret för havet ska tillfriskna.

Bertil berättade att man kunnat konstatera förhöjda halter av sk. närsalter och andra föroreningar vid kommunens återkommande mätningar av vattenkvaliteten i Spillersboda. Han berättade att kommunen varit tvungna att ta till fiskeförbud i vissa vatten därför att syrehalten varit så låg att fiskbeståndets fortplantning störts.

De utsläpp som orsakar de förhöjda halterna är delvis jordbruksrelaterade, men en stor del har visat sig komma från bristande avloppsanläggningar i fritidshusen. Kommunen kommer därför att successivt börja tillämpa de regler som redan finns parallelt med att man erbjuder en lösning på problemet i form av ett kommunalt vatten och avloppssystem. Ledningen mellan Norrtälje och Kapellskär kommer att vara klar att ta i bruk inom några veckor och det är till den och det nya reningsverk som byggts i Kapellskär som vi erbjuds en möjlighet att koppla upp oss till. Bertil Rusk berättade att vi var långt ifrån ensamma med den här diskussionen. Runt om i Norrtälje kommun drivs mer än 80 parallella processer för att bilda samfälligheter som ansluter sig till det kommunala VA nätet.

Kommunen föredrar att på frivillig väg ansluta så många fastigheter som möjligt. Det som är helt avgörande är dock att alla fastigheter lever upp till de regler och förordningar som finns.

Detta innebär att det bara är om du har en godkänd anläggning som du kan välja att stå utanför det kommunala VA systemet. Annars måste du alltså bygga en sådan eller ansluta dig. Alternativet att inte göra något åt en icke godkänd anläggning kommer inte att finnas!

Det förslag som nu ligger på bordet innebär att en ledning dras från Spillersboda, över Björkholmen. Oxholmen och Norrmansö till Äspholmen. Kommunen bygger och äger denna "stamledning". På Norrmansö bygger vi ett servicenät som kopplar samman fastigheterna med stamledningen. Detta servicenät ägs av föreningen som ombildas till en samfällighet för att få en tydligare legal status. Sedan får varje fastighetsägare bygga och ansvara för en anslutning mellan sitt hus och servicenätet vid tomtgränsen.

Den kostnad som kommunen tar ut för att bygga stamledningen är 80.000 kr för hela ön att dela på samt 25.000 kr per fastighet. Kostnaden för att bygga ett servicenät är ännu oklar, men uppskattningsvis kan man räkna med att totalkostnaden inkl. allt utom indragningen i huset blir drygt 200.000 kr per fastighet. Styrelsen kommer att undersöka möjligheterna att tillsammans med en eller flera banker erbjuda en förmånlig finansieringslösning. 

För dessa pengar får vi, framhöll Bertil Rusk, Vintervatten, bättre havsmiljö och en rejäl värdestegring på fastigheterna. Man kan väl tillägga att vi dessutom slipper oroa oss för saltinträngning och sinande brunnar samt att vi slipper slabba med tömning av mulltoa och dass.

En fråga som kom upp var om inte kommunen kunde bygga hela anläggningen, dvs. även servicenätet hela vägen till tomtgräns. Svaret på den frågan var att det kunde man tänka sig, men att det i så fall krävde 100% anslutning, dvs även de som redan har en godkänd anläggning med trekammarbrunn måste gå över till kommunalt VA.

På mötet visades även skisser på var ledningarna kommer att dras samt hur systemets olika delar hänger ihop.

Tomtägarföreningens ordförande, Wanja Ivarsdotter-Nordlander, berättade att på årsmötet den 12/6 kommer den har frågan att tas upp igen. På mötet kommer styrelsen att presentera konsekvenserna av att ombilda tomtägareföreningen till en samfällighet samt den professionellt uppskattade kostaden för servicenätet samt möjliga finansieringslösningar. I samband med mötet kommer kommunen att dela ut en enkät för att kolla av hur många som är villiga att ansluta sig. Denna enkät har redan genomförts på Oxholmen och Äspholmen och där har alla valt att gå med! Under juni kommer även kommunen att genomföra en inventering av avloppsanläggningarna på Norrmansö för att se hur många som egentligen har ett val...

Därefter kommer en extrainkallad föreningsstämma att hållas i augusti för att formellt fatta beslut om ombildande av tomtägareföreningen till en samfällighet.

Om allt går på räls i beslutsprocessen och vid tillståndsgivningen hos länsstyrelse och vattenägare kan bygget komma igång till vintern och vara klart i god tid före nästa säsong.

Vid pennan

Joakim Säll

PS Under fliken Diskussionsforum har du möjlighet att uttrycka din åsikt och att ställa frågor. DS

PPS Under fliken Informationsmaterial hittar du en ljudupptagning från mötet som kan ge en ännu mer komplett bild av informationen som gavs än vad jag gjort här DS 

 

 

 

 

 

 

 

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)